Privacy

Verloskundigen hebben een duidelijke en transparante geheimhoudingsplicht.
Jouw persoonlijke en medische gegevens zijn bij Femme dan in vertrouwde handen.

Bij verloskundigenpraktijk Femme hechten wij groot belang aan de privacy van onze cliënten en de bezoekers van onze website. Daarom hebben wij de volgende privacyverklaring opgesteld.

Privacy- en cookieverklaring – Website
Om de privacy te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren: Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Je gegevens blijven bij ons: Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren je wettelijke rechten: Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover.
 • In deze privacyverklaring lees je hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en hoe we jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

 

Waar we je persoonsgegevens wel voor gebruiken
Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die je via onze website kunt achterlaten, worden gebruikt voor de onderstaande doelen:

Inschrijven en afspraak maken. Indien jij je zelf via onze website inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van de inschrijving/ maken van een afspraak.
Jouw medisch dossier. Als je medische gegevens verstrekt,  kunnen deze worden opgenomen in je medisch dossier. Dit doen wij alleen als dat wettelijk is toegestaan en als wij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebben.
Verbeteren van onze dienstverlening. Je gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij alleen indien je de gegevens met dat doel hebt verstrekt, of ons daar toestemming voor geeft. Denk bijvoorbeeld aan feedback via een klachtenformulier of de toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden wil dat zeggen:

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om jouw inschrijving af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief of het verwerken van je medische gegevens nadat wij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gekregen;
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op je persoonlijke levenssfeer;
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van jouw medische gegevens en het bijhouden van jouw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

Jouw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
Jouw naam, adres en woonplaats;
Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer);
De naam van jouw zorgverleners;
Burgerservicenummer (BSN);
Klik- en bezoekgedrag;
Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door jou aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
 

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jo uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies. Op onze website maken we enkel gebruik van functionele cookies voor onze caching.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Verloskundigenpraktijk Femme en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Verloskundigenpraktijk Femme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Femme Praktijk voor Verloskunde
Boekhorststraat 107G
2512 CM Den Haag
info@femme-verloskundigen.nl